top of page

הבהרה משפטית

המידע המוצג באתר זה מהווה מידע כללי בנוגע לפעילותה של קאי קפיטל שותפות מוגבלת (השותפות) וגלוסקה השקעות בע"מ (השותף הכללי), והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות בו כמידע עובדתי או שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בהשקעה בשותפות או בניירות ערך כלשהם, וכן אין לראות במידע האמור כהמלצה או כתחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או כהצעה או כהזמנה לרכישת זכויות בשותפות.

לשותף הכללי אין רישיון ייעוץ/שיווק השקעות או רישיון ניהול תיקים ולא יהיה להם רישיון שכזה. האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הצעה פרטית בלבד, בכפוף למגבלות כמפורט בהוראות הדין החל, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי.

זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע בלבד, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך.

הסכם השותפות הוא המסמך היחיד והבלעדי המגדיר את תנאי ההשקעה בשותפות, ובכל סתירה בין האמור במסמך זה להסכם השותפות, הסכם השותפות יגבר. אין לראות באמור באתר זה שידול, שכנוע, המלצה, בקשה או כל צורת השפעה אחרת לקנות או למכור או להחזיק או לבצע כל פעולה שהיא בניירות ערך או בנכסים פיננסיים כלשהם, בין אם מוזכרים באתר ובין אם לא.

לשותפות, לשותף הכללי ולגורמים קשורים לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בכל אחד ניירות הערך המוזכרים באתר.

bottom of page