top of page

אסטרטגיית השקעות

אסטרטגיה

אנליזה יסודית

אנו לעולם לא מנסים לתזמן את השוק או את תנועתו של נייר מסוים בטווח זמן הקצר, אלא מבססים כל החלטת השקעה על אנליזה מעמיקה של עסקי החברה שבה אנו משקיעים. כל אנליזה מסתכנת בהערכה של רווחי החברה הצפויים ב-10-5 השנים הבאות, כאשר היוון רווחים אלה לערכם הנוכחי מניב את השווי הכלכלי ההוגן של החברה, המכונה השווי הפנימי (המילה "פנימי" מדגישה שהוא נגזר מגורם פנימי – רווחי העסק ונכסיו, ולא מגורם חיצוני – מחיר המניה בבורסה).

data light.png

מרווח ביטחון

מהותה של שיטת השקעות הערך היא השקעה בחברות רק כאשר מניותיהן נסחרות במחיר נמוך באופן משמעותי משווין הפנימי. ההפרש בין המחיר לשווי הפנימי מכונה מרווח ביטחון, ומטרתו להגן על ערך ההשקעה שלנו מפני סיכונים לא צפויים שעלולים להשפיע על עסקי החברה.

margin light.png

איך קונים חברה מתחת לשוויה הפנימי?

בטווח הארוך, מחירי המניות בבורסה משקפים את שוויין הפנימי של החברות. בטווח הקצר לעומת זאת, שוק המניות מונע ממצב הרוח הרגעי של המשקיעים, מה שיוצר את התנודתיות הגבוהה והאי רציונלית המאפיינת את השוק. במילים אחרות, שוק המניות אינו "שוק יעיל". אנו כמשקיעי ערך מנצלים תנודתיות זו, המייצרת עבורנו מעת לעת הזדמנויות להשקיע במניות עם מרווח ביטחון משמעותי ופוטנציאל גדול לתשואה עודפת.

hand light.png

תהליך ההשקעה

מדי שנה אנו בוחנים מאות חברות, הנבחרות באמצעות אלגוריתם סינון ייחודי המנתח את נתוני ההכנסות והרווחים של כל החברות הנסחרות בישראל, ארה"ב ואירופה. החברות שמאתר האלגוריתם עוברות סינון ראשוני על ידנו, ואלו הצולחות גם את שלב זה עוברות לשלב הניתוח היסודי. ניתוח זה אורך עד מספר חודשים, וכולל את בחינת הדוחות הכספיים, לימוד מעמיק של השוק בו החברה פועלת, שיחות עם ההנהלה, ראיונות עם לקוחות ומתחרים ואף ביקור אישי במפעלי החברה ומשרדיה. הניתוח מתבצע לפי מתודולוגיית ההשקעה של קאי קפיטל, המורכבת מכ-150 קריטריונים מולם נבחנת כל חברה. בסוף התהליך נבחרות חברות בודדות בהן הקרן תשקיע בכל שנה.

stats LIGHT.png
bottom of page